08

Saturday, May

Tematyczny serwis internetowy!

System gospodarczy i typy
 /  /  /  /  /  / System gospodarczy i typy
System gospodarczy i typy

System gospodarczy i typy

Makroekonomia jest działem ekonomii zajmującej się badaniem sposobu działania gospodarki jako całości. W przeciwieństwie do mikroekonomii, skupiającej się na analizie przedsięwzięcia pojedynczych podmiotów ekonomicznych czy też procesach zachodzących w wyodrębnionych segmentach gospodarki, makroekonomia egzaminuje zjawiska i przebiegi zachodzące w skali całej gospodarki. W analizach makroekonomicznych obsługiwać się będziemy wielkościami gospodarczymi stanowiącymi probierzami zjawisk oraz etapów gospodarczych. Wolno je określić mianem makrowielkości gospodarczych. Wśród bazowych makrowielkości gospodarczych wypada wymienić pomiędzy innymi wytwórczości, stanowisko, inwestycje, konsumpcje, popyt, całkowity poziom cen, eksport lub import – oto ekonomia. Można wiec powiedzieć, że makroekonomia bada kształtowanie się makrowielkości ekonomicznej oraz występuje pomiędzy nimi zależność. W szczególności próbuje opisać elementy decydujące o poziomach oraz zmianach makrowielkości i objaśnić mechanizmy dotyczące dwustronnych powiązań miedzy nimi. W szczególności próbuje opisać elementy decydujące o poziomach. Makrowielkości są agregatami powstałymi dzięki połączeniu stosownych wielkości mikroekonomicznych. Zabieg scalania wymiarów mikroekonomicznych w celu otrzymania makrowielkości gospodarczych nazywa się agregacją. Choć na pierwszy rzut oka procedura agregacji wydaje się zbyt prosta, w praktyce mogą pojawić się rozmaite komplikacje, trudności i uchylania się, gdy nie są przestrzegane dobre zasady. Wielkości gospodarcze można podzielić na dwie grupy: następujące w postaci zasobów, i w postaci strumieni. Zasoby ujmujemy jako zakumulowany stan danej wielkości w wyznaczonym momencie.

About the author:

Related posts